Fundusz Hipoteczny Filar

Logo Funduszu Filar - połączenie bieli i zieleni, symbolizującego wartości finansowe i ekologiczne. Tylko sprawdzone rozwiązania na rynku finansowym.
Strona główna – Etyka

Wartości

Etyka

Podstawowe wartości, którymi się kierujemy

1

Uczciwość

Działamy uczciwie, z poszanowaniem obowiązującego prawa i zasad współżycia społecznego, mając na uwadze interes Klientów oraz dobro rynku finansowego. Nie nadużywamy swojej dominującej pozycji wynikającej z przewagi zasobów, w tym kwalifikacji lub kompetencji osób działających w naszym imieniu.

2

Profesjonalizm

Zdając sobie sprawę z tego, że instytucje finansowe są postrzegane jako podmioty zaufania publicznego, kierujemy się zasadą profesjonalizmu. Relacje pomiędzy Klientami a naszymi Pracownikami mają charakter zawodowy. Czynności dokonywane przez Przedstawicieli Funduszu Hipotecznego FILAR realizowane są wyłącznie w oparciu o przesłanki merytoryczne, weryfikowane na podstawie dostępnej wiedzy i doświadczenia zawodowego, z wyłączeniem jakichkolwiek czynników odwołujących się do cech klienta dyskryminujących go lub okoliczności, w których mógłby liczyć na szczególne względy w zakresie udzielenia pożyczki lub jej warunków.

3

Zaufanie i godność

Postępujemy w sposób budzący zaufanie i z pełnym poszanowaniem godności Klientów i Kontrahentów.

4

Rzetelność

Zapewniamy Klientom jasną i rzetelną informację o oferowanych produktach i usługach, ułatwiając Klientowi dokonanie właściwego wyboru. Dbamy o to, aby Klient miał pełną świadomość treści podpisywanej Umowy i związanego z nią ryzyka, dlatego zawsze przekazujemy wzory dokumentów oraz informujemy o ryzykach, w tym tych związanych z ryzykiem utraty przedmiotu zabezpieczenia – nieruchomości. Prowadzimy rzetelną reklamę naszych usług.

5

Ochrona Klientów

Przestrzegamy obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zapewniamy ich bezpieczeństwo i dbamy, aby wszelkie informacje były wykorzystywane zgodnie z prawem.

6

Transparentność

Działamy transparentnie udostępniając z odpowiednim wyprzedzeniem wzory dokumentów, szczegółowo omawiając oferty, informując w wyczerpujący sposób o kosztach i ryzykach, a także udzielając pełnych i rzetelnych odpowiedzi na zadawane przez Klientów pytania.

7

Staranność

Działamy z należytą starannością, dbając o to, aby nasi Przedstawiciele posiadali odpowiednie kompetencje, jak również wykazywali się odpowiednią etyką i kulturą, w tym stosowali niniejsze Zasady.

8

Zasoby i procedury

Działamy zgodnie z przyjętymi procedurami, aby zapewnić Klientom najwyższy poziom obsługi oraz dysponujemy zasobami odpowiednimi do sprawnego wykonywania naszych obowiązków.

9

Relacje wewnętrzne

Dbamy o kształtowanie właściwych relacji ze swoimi Pracownikami i Współpracownikami w duchu wzajemnego poszanowania i odpowiedzialności, zapewniając odpowiednie warunki wykonywania czynności przez Pracowników oraz osoby działające w naszym imieniu.

10

Zapobieganie konfliktom interesów

Tworzymy procedury, które mają zapobiegać powstawaniu konfliktów interesów. Jeżeli, pomimo dochowania należytej staranności, konflikt taki zaistniał, dążymy do jego rozwiązania w sposób zapewniający uczciwe i rzetelne traktowanie klientów.

11

Rozwój

Nie naruszając własnych interesów oraz zachowując tajemnicę zawodową i tajemnicę handlową, współdziałamy w promowaniu dobrych praktyk rynkowych i ładu korporacyjnego oraz w miarę możliwości w eliminowaniu z praktyki gospodarczej zjawisk utrudniających rozwój rynku finansowego, w szczególności działań nieuczciwych, nierzetelnych lub niezgodnych z zasadami określonymi w Zasadach Dobrych Praktyk.